• DVP

Doc for home loan

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ DVP จึงรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อ NPA กับเรา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

 1. เอกสารส่วนบุคคล

 2. เอกสารแสดงรายได้

 3. กรณีอาชีพประจำ

 4. กรณีอาชีพอิสระ

 5. เอกสารหลักประกัน

หมวดที่ 1 เอกสารส่วนบุคคล

ในหมวดเอกสารส่วนบุคคลนั้น เป็นเอกสารสำหรับผู้ขอสินเชื่อ มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

กรณีจดทะเบียนสมรส มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนสมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของคู่สมรส

กรณีหย่า/หม้าย มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • บันทึกการหย่า

 • ใบแจ้งความแยกกันอยู่

 • ใบมรณะบัตร

หมวดที่ 2 เอกสารแสดงรายได้

ในหมวดเอกสารแสดงรายได้ แบ่งออกเป็น 2 หมวดอาชีพด้วยกัน ดังนี้

หมวดที่ 2.1 กรณีอาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ

 • สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

 • รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ตัวจริง + สำเนา)

กรณี ไม่มี สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ยื่นเอกสารนี้แทน

 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Saving Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน

 • เอกสารการรับเงินเดือน หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 • เอกสารนำส่งเงินประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน

หมวดที่ 2.2 กรณีอาชีพอิสระ

 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Saving Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน

 • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ตัวจริง + สำเนา)

 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนบริษัท / ทะเบียนนิติบุคคล

 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

 • ภาพถ่ายกิจการ 3-4 รูป

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า

หมวดที่ 3 เอกสารหลักประกัน

ในหมวดเอกสารหลักประกัน จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะเข้าซื้อด้วยสินเชื่อ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้


กรณีที่ 1 ซื้อขายอสังหาฯทั่วไป

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางเงินมัดจำ

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ฉบับกรมที่ดิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า กรณีซื้อทรัพย์มือสอง ต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน

 • ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง / ต่อเติม

 • แบบแปลน / พิมพ์เขียว

 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

กรณีที่ 2 กู้ซื้อ มีเอกสารเพิ่ม ดังนี้

 • สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ

 • หนังสือรับรองยอดคงเหลือ

กรณีที่ 3 ไถ่ถอน จำนอง ย้าย ฯ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน

 • สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม

 • ใบเสร็จการผ่อนชำระ / บัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1-2 ปี