• DVP

NPA Offer Form - UOB

Updated: Jul 5

สำหรับท่านที่ต้องการเสนอซื้อ NPA กับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ แต่ไม่รู้ว่าต้องกรอกเอกสารเสนอซื้ออย่างไร กรอกไปทำไม ต้องนำข้อมูลจากส่วนไหนมากรอก ทาง DVP มีข้อเสนอแนะพร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อให้ท่านสามารถกรอกเอกสารเสนอซื้อได้เอง ดังนี้

มาเริ่มต้นกรอกข้อมูลทีละขั้นตอน ดังนี้

ข้อที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว

 • ลงวันที่ทำการยื่นข้อเสนอซื้อ

 • เลือกกาช่องแรกในส่วน "สิ่งที่ส่งมาด้วย" เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน ของผู้เสนอซื้อ

 • คำนำหน้า ชื่อ-สกุล

 • เลขที่บัตรประชาชน

 • ที่อยู่ ตามหน้าบัตรประชาชน

 • กรอกเบอร์ติดต่อที่ใช้ประจำ เพื่อไว้ติดต่อสื่อสาร

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน

 • ตำแหน่ง บริษัทที่ทำงาน และเบอร์ติดต่อที่ทำงาน

 • หากทำอาชีพอิสระ และไม่มีสถานที่ทำงาน ให้ข้ามส่วนนี้ไป

ข้อที่ 2. รายละเอียด NPA ที่ขอเสนอซื้อ

ข้อมูลในส่วนนี้ สามารถสอบถามจากตัวแทนผู้ดูแลการซื้อ NPA ของท่าน

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพราะหลังจากที่ยื่นข้อเสนอซื้อ

ทางตัวแทน NPA จะขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเบิกเอกสารสิทธิ์มาให้ผู้ซื้อ

 • รายละเอียดเกี่ยวกับ NPA

 • รหัสทรัพย์สิน

 • ประเภททรัพย์สิน เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์

 • เลขที่โฉนด/เลขที่ห้องชุด (ดูจากเอกสารสิทธิ์ที่ตัวแทนเบิกให้)

 • ที่ตั้ง (ตำบล,อำเภอ,จังหวัด ตามหน้าเอกสารสิทธิ์)

 • พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ (บ้านเลขที่/ห้องเลขที่ตามทะเบียนบ้าน)

 • ชื่อหมู่บ้าน/ห้องชุด (ตามที่แจ้งในเอกสารสิทธิ์)

 • ถนน (ตามที่แจ้งอยู่ในเอกสารสิทธิ์)

 • รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อ

 • ขอเสนอซื้อในราคา...กรอกเป็นตัวเลข...บาท (...กรอกเป็นตัวอักษร...)

ข้อที่ 3. เงื่อนไขการเสนอซื้อ NPA

 • ในวันที่ส่งเอกสารเสนอซื้อ ต้องพร้อมวางเงินประกัน 5% ของราคาเสนอซื้อ เป็นเช็คเงินสดสั่งจ่าย "ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)"

 • กรอกชื่อธนาคารและสาขาของผู้ออกเช็คเงินสด พร้อมทั้งเลขที่เช็ค

ข้อที่ 4. ผู้แนะนำในการซื้อ NPA

 • ในส่วนของย่อหน้าสุดท้าย ทางตัวแทนผู้ดูแลท่านจะกรอกข้อมูลส่วนนี้เป็นอันเสร็จสิ้น

 • เพื่อยืนยันการทำงานของทางตัวแทนขาย NPA ให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยจนกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ

 • พร้อมลงนามในเอกสารเสนอซื้อก่อนทำหน้าที่ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

 • หลังจากยื่นเอกสารเสนอซื้อแล้ว เอกสารอื่นที่ต้องแนบไปด้วย มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เช็คเงินสด สั่งจ่าย "ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)" จำนวน 5% จากราคาเสนอซื้อ

 • หลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้วภายใน 7 วันจะได้รับการแจ้งผลพิจารณาข้อเสนอซื้อ